Thư viện

Nội dung ôn thi giữa kỳ Hóa Hữu Cơ

Viết bởi: Lê Quốc Chơn, 29 01 2019

Nội dung ôn tập chuẩn bị thi cuối kỳ Môn Hóa Hữu Cơ (lớp CHE203L)

Thời gian thi: 14h00, thứ 4 ngày 13 tháng 2 năm 2019

Phòng 213, Pthanh


 • Các loại liên kết hóa học trong Hóa hữu cơ như liên kết hóa trị, hóa trị phân cực.
 • Các loại orbital: s, p, lai hóa
 • Các loại lai hóa: sp, sp2, sp3
 • Liên kết đơn, đôi, ba và phân biệt liên kết s với liên kết p.
 • Vẽ công thức cấu tạo phân tử hóa hữu cơ 3D: sử dụng nét gạch, nét đậm và nét đơn.
 • Phân biệt acid và base, sắp xếp độ mạnh yếu của acid và base dựa trên pKa, ảnh hưởng của nhóm thế hút và đẩy electron lên độ mạnh acid/base.
 • Điện tích tượng trưng (formal charge), hiện tượng resonance, sự di chuyển của electrons trên mạch phân tử (delocalization of electrons).
 • Phân biệt các loại nhóm chức hóa hữu cơ
 • Đọc tên alkane, cycloalkane, alkenes
 • Đồng phân cis/trans của cycloalkane và alkenes
 • Sử dụng cấu hình E/Z cho alkenes.
 • Xác định được vị trí Carbon bất đối xứng (chirality center) trên phân tử
 • Xác định được cấu hình R/S của phân tử tại vị trí Carbon bất đối xứng
 • Phản ứng điều chế alkenes
 • Phản ứng cộng ái điện tử vào alkenes (cộng halogen, HX, cộng H2O) và quy tắc Markovnikov
Có thể bạn quan tâm
06 04 2019 Xem thêm
Hướng dẫn học English
Cần bao lâu để học Tiếng Anh? Tùy thuộc vào nền tảng của bạn. Thông thường bạn cần học ít nhất 300...
20 03 2019 Xem thêm
Ôn tập thi cuối kỳ Hóa hữu cơ: Dẫn xuất hydrocarbon
Ôn tập thi cuối kỳ Hóa hữu cơ: Dẫn xuất hydrocarbon
20 03 2019 Xem thêm
Ôn tập thi cuối kỳ Hóa hữu cơ phần 1
Ôn tập thi cuối kỳ Hóa hữu cơ phần 1
04 03 2019 Xem thêm
Ôn tập chuổi phản ứng
Ôn tập chuổi phản ứng
03 03 2019 Xem thêm
Giới thiệu về hợp chất Meso
Tiến sĩ Lê Quốc Chơn giới thiệu ngắn gọn về hợp chất meso trong hóa hữu cơ.
01 03 2019 Xem thêm
Lecture14_ch19_aldehyde ketone
Aldehyde ketone